Beleid

Shri Vishnu buitenschoolse opvang beschikt over een pedagogisch plan waarin de uitgangspunten van het pedagogisch beleid zijn verwoord. De visie van de Shri Vishnu is dat het kind centraal staat binnen de organisatie. Onze activiteiten zijn in de eerste plaats gericht op de ontplooiingskansen van alle kinderen.

Wij streven ernaar de volgende vier basisdoelen te bereiken:

Het bieden van een gevoel van – emotionele – veiligheid
Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van een persoonlijke competentie
Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competentie
Gelegenheid bieden om normen en waarden, de ‘cultuur’ van een samenleving eigen te maken

De pedagogisch medewerkers spelen hierin een sleutelrol. Zij creëren een aantrekkelijke speel- en leeromgeving. Zij zorgen ervoor dat de activiteiten tot ontwikkeling leiden. Als we bij jonge kinderen kijken hoe de ontwikkeling verloopt, kunnen we al veel zien door het spel van het kind te observeren.

Spelen is één van de belangrijkste manieren om tot ontwikkeling te komen en dus ook te leren. Kunnen en willen spelen is voorwaarde voor alle ontwikkeling. De accenten liggen op voorwaarden voor een optimale ontwikkeling (veiligheid en geborgenheid, zelfvertrouwen), op sociale en communicatieve competenties, op taalontwikkeling en het leren van Nederlands.

De spelactiviteit is daarin het belangrijkste ‘ontwikkelingsinstrument’. Veel aandacht gaat dan ook uit naar spelactiviteiten, bewegingsspel, manipulerend spel, rollenspel en constructief spel. Thema’s of gemeenschappelijke onderwerpen zorgen voor samenhang.

Ook de buitenschoolse opvang werkt aan bovengenoemde basisdoelen. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich thuis voelt en zich kan ontspannen buiten schooltijd. Wij vinden het ook belangrijk dat de omgeving kinderen uitdaagt tot spel.