Ouderbetrokkenheid

Shri Vishnu buitenschoolse opvang vindt de samenwerking met ouders belangrijk.

Een buitenschoolse opvang zijn voor kinderen, naast thuis, een tweede milieu. Daarom is afstemming noodzakelijk tussen leidsters en ouders. Er zijn ouderbijeenkomsten en ouders zijn altijd welkom op feesten en andere momenten die voor hun kind belangrijk zijn. Shri Vishnu buitenschoolse opvang heeft een oudercommissie. Deze commissie spreekt regelmatig over het dagelijkse reilen en zeilen op onze opvang.

Waarom is er een oudercommissie?

De nieuwe Wet Kinderopvang (WKO) die sinds januari 2005 van kracht is, stelt een oudercommissie verplicht in ieder kinderdagverblijf en geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten.

Doelstelling

De oudercommissie stelt als doel:

De belangen van de kinderen en de ouders van Shri Vishnu buitenschoolse opvang zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.
Te adviseren ten aanzien van kwaliteit.

Waarin heeft de Oudercommissie adviesrecht?

Kwaliteitsbeleid
Pedagogisch beleidsplan
Voedingsaangelegenheden
Risico inventarisatie van veiligheid en gezondheid
Openingstijden
Klachtenregeling
Prijswijzigingen van kinderopvang

De oudercommissie alsook de overige ouders hebben inzage in het inspectierapport van de GGD.

In de praktijk

De OC vergadert minimaal gemiddeld 3x per jaar. Naast het inventariseren van knelpunten en het uitbrengen van advies naar de directie, bieden zij ook ondersteuning aan activiteiten.

U bent van harte welkom!

Mocht u interesse hebben om lid te worden van de OC, neemt u dan contact op met een van de leden.

Contactgegevens

Mocht u vragen hebben, bepaalde punten graag wilt bespreken, of mocht u zich willen aanmelden, dan kunt u de betreffende OC bereiken via e-mail: oudercommissie@shrivishnubuitenschoolse.nl

Meer algemene informatie over kinderopvang kunt u vinden bij Over ons.