Veiligheid

Wij beschouwen het als een vanzelfsprekendheid dat u uw kind, uw kostbaarste bezit, met een gerustgevoel aan ons wilt kunnen toevertrouwen. Wij zijn ons van die verantwoordelijkheid bewust.

Om die reden:
Werken wij uitsluitend met gediplomeerd en gemotiveerd personeel.
Beschikken alle medewerkers over een goedkeurende “verklaring omtrent het gedrag”, afgegeven door Justitie.
Besteden wij veel aandacht aan nascholing, ook als het gaat om bij voorbeeld EHBO of Bedrijfs Hulp Verlening
Zorgen wij voor voldoende pedagogisch medewerkers op een groep en volgen wij daarvoor strikt de richtlijnen van branchevereniging en vakbond.
Schakelen wij bij nieuw- en verbouw van accommodaties vooraf de Brandweer en GGD in en volgen wij daarbij hun aanwijzingen.
Komt het aantal vierkante meters per kind aan leef- en speelruimte overeen met de richtlijnen van de branchevereniging, zoals verwoord in het door ons onderschreven Convenant met betrekking tot de kwaliteit.
Vinden wij het een goede zaak dat wij continue onder de (ook onaangekondigde) controle staan van Brandweer, GGD en gemeente.
Wij staan als locaties ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang, hetgeen betekent dat wij aan alle vereisten voldoen en ons kunnen presenteren als erkende kinderopvangorganisatie.

Op alle locaties is een door de Brandweer goedgekeurd vluchtplan zichtbaar aangebracht. Op alle locaties is ook een gedetailleerd Calamiteitenplan aanwezig (en ter inzage) dat voor de groepsleiding geldt als handleiding hoe te handelen bij een onverhoopt incident. Dit wordt regelmatig geoefend.